تغییر توازن نیرو علیه حکومت ولایی برای گذار از دیکتاتوری برعهدۀ نیروهای چپ و ملی مترقی است

در حالی که وضعیت اقتصادی کشور – که علی خامنه‌ای آن را به‌درستی “نابسامان و نامولد” ارزیابی کرده است – زندگی و معیشت بخش اعظم مردم را به تباهی کشانده است، منافع ملی و امنیت کشور با گذشت هر روز با تهدیدهای روزافزون خطرناکی مواجه می‌شود.