سازمان ملل؛ بیماری کووید -۱۹ باعث افزایش گرسنگان در جهان خواهد شد

حدود ۲۶۵ میلیون نفر در کشورهای با درآمد کم و متوسط تا پایان سال ۲۰۲۰ دچار کمبود حاد غذایی خواهند شد مگر اینکه اقدام های فوری و عاجل در این مورد صورت بگیرد.