بانوی اول چین؛ تحقق فقرزدایی کامل در چین به ویژه در روستاها ده سال قبل از زمان تعیین‌شده

نشست گرامیداشت بیست و پنجمین سالگرد برگزاری کنفرانس جهانی زنان و پنجمین سالگرد نشست سران جهانی زنان روز چهارشنبه ۲۶ شهریور با موضوع “فقرزدایی بشری در قرن ۲۱ و نقش زنان”در شهر پکن برگزار شد.…