مخالفت احزاب دانمارک با فشار آمریکا برای خرید جنگنده اف۳۵

دانمارک را تحت فشار قرار داده تا جت های جنگنده اف۳۵ بیشتری را از این کشور خریداری کند؛ موضوعی که با مخالفت برخی از احزاب دانمارکی مواجه شده است.…