نوآم چامسکى: پاندمى کرونا محصول تخریب سیستم بهداشت و درمان توسط نئو لیبرالیسم است

این روزها که مثل باقى مردم در خانه زندانى شده ام تصمیم می‌گیرم ایمیلى به نوآم چامسکى بفرستم و خبرى از حال او بگیرم و از او نظرش را در مورد بحران به وجودآمده به خاطر کرونا ویروس و واکنش عقیده عمومى بپرسم.…