هلند غنائم دوران استعمار را به کشورهای مبدا بازمی‌گرداند

دولت هلند شیوه‌نامه جدیدی اتخاذ کرده که به موجب آن غنائم دوران استعمار و آنچه که برای کشورهای مستعمره اهمیت فرهنگی خاصی دارند را بدون قید و شرط به این کشورها بازمی‌گرداند.…